Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam
Thứ năm, 4/20/2017, 8:27:16 AM

Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975 cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới đó là thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong đó có giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên, học sinh. 

Giáo dục quốc phòng-An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện thế hệ trẻ trong các nhà trường, góp phần giáo dục, đào tạo nguồn lực con người có tri thức và phẩm chất chính trị, đạo đức để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định: ”Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và cho toàn dân, có nội dung phù hợp với từng đối tượng và đưa vào chương trình chính khoá trong các nhà trường theo cấp học, bậc học”. 

Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng, ngày 3/5/2007, Bộ Chính trị đã có chỉ thị số 12/CT/TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, ngày 10/7/2007, chính phủ nước cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành nghị định số 116/2007/NĐ-CP về Quốc phòng-An ninh. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện chương trình đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Bộ môn Chính trị - Hậu cần nghiên cứu, biên soạn tài liệu “Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam” để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân- Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chế tín chỉ của nhà trường. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở chương trình Giáo dục Quốc phòng-An ninh của BGD&ĐT ban hành, kinh nghiệm bộ môn đã thực hiện giảng dạy trong nhiều năm qua và có cập nhật một số nội dung quan điểm của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, để giúp giáo viên, sinh viên sử dụng trong nghiên cứu và học tập chương trình giáo dục Quốc phòng-An ninh. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ký hiệu xếp giá324.2597071/ TUA

Vị trí: kho sách Chuyên khảo

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 956251
 • Truy cập hôm nay: 214
 • Truy cập hôm qua: 758
 • Truy cập tuần này: 1510
 • Truy cập tuần trước: 4316
 • Truy cập tháng này: 9738
 • Truy cập tháng trước: 20072